Finální fáze a její zahájení

Aktualizace podle Lucie Heroudkova

  • Ve finální fázi se hodnocení dokončuje a uzavírá.

  • Pracovník i nadřízení jsou e-mailem informováni o začátku finální fáze.

  • Pracovník zaznamená finální splnění cílů v procentech, zodpoví svoje otázky a odešle hodnocení k finálnímu schválení svému nadřízenému.

  • Nadřízený hodnocení zkontroluje (v případě potřeby může zaslat zpět pracovníkovi k přepracování), zaznamená procentuální splnění cílů ze svého pohledu, odpovědi na svoje otázky a nakonec hodnocení schválí a uzavře.

 

Finální fáze může být zahájena dvěma způsoby:
  • Automaticky v den určený při vytváření hodnocení
  • Manuálně před tímto termínem

Automatické zahájení finální fáze

V den určený jako Datum zahájení Finální fáze se hodnocení automaticky přepne do fáze Finální, stav Nový.

 

 

 Datum zahájení Finální fáze se nastavuje při vytváření hodnocení (obr. 1) a zobrazuje se ve formuláři hodnocení (obr. 2).

obr. 1

obr. 2

Manuální zahájení finální fáze

Finální fázi lze zahájit i mimo předem určený termín.

Tato akce je dostupná pouze pro administrátora a HR administrátora pod tlačítkem Možnosti na formuláři hodnocení.

Po spuštění této akce se hodnocení přepne do fáze Finální a stavu Nový a jako Datum zahájení Finální fáze se uloží aktuální datum (tzn. den, kdy byla akce provedena).


Pomohli jsme vám?